Mimo, że Rozbórz jest trzecią co do wielkości miejscowością w Gminie Przeworsk, liczącą ponad 2000 mieszkańców, nie miał swojego kościoła. Przez 600 lat mieszkańcy Rozborza przynależeli administracyjnie do parafii Przeworsk.

Na początku lat 80-tych  XX w., decyzją ks. abpa Ignacego Tokarczuka miejscowość została podzielona między dwie parafie, część Rozborza została włączona do nowo utworzonej parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Mirocinie, druga część pozostała przy Przeworskiej Farze.

Ks. Abp Józef Michalik podczas Wizytacji Kanonicznej w Parafii Mirocin, dnia 26 maja 1998 r. odwiedzając Szkołę Podstawową w Rozborzu zasugerował, aby w przyszłości budynek starej szkoły przeznaczyć na kaplicę.

Ta idea, została życzliwie przyjęta przez mieszkańców Rozborza, którzy z inspiracji i przy wsparciu Ks. Prałata Stanisława Szałankiewicza, na spotkaniu wiejskim dnia 31 stycznia 1999 r. powołali Komitet Modernizacji starej szkoły z przeznaczeniem jej na kaplicę dojazdową.

Dzięki życzliwości i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, w dniu 22 grudnia 1999 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowo utworzonej kaplicy. Dokonał tego ówczesny Gwardian O.O. Bernardynów w Przeworsku, nieżyjący już dziś, Ojciec Jan Kanty. W tym też dniu odprawiono w Rozborskiej Kaplicy pierwszą Mszę świętą.

W roku 2000, z inicjatywy mieszkańców Rozborza, przy wsparciu ks. Prałata Stanisława Szałankiewicza, proboszcza Przeworskiej Fary, Komitet Budowy kaplicy przekształcił się w Komitet Budowy Nowego Kościoła, którego Przewodniczącym został Pan Tadeusz Uberman. Dzięki życzliwości władz Samorządowych Gminy Przeworsk przekazano na własność parafii działkę wraz znajdującym się na niej budynkiem szkolnym, a także działki pod budowę nowego kościoła.

J. E. Abp Józef Michalik, dnia 15 września 2000 r. ustanowił w Przeworsku kolejną parafię, p.w. Chrystusa Króla. Na mocy dekretu erygującego nową parafię, włączył do niej przeworską część Rozborza.

Z inicjatywy Mieszkańców Rozborza oraz proboszcza parafii, ks. Jana Miazgi, Kuria Metropolitalna w Przemyślu pismem z dnia 6 kwietnia 2002 r. wydała pozwolenie na budowę kościoła Filialnego w Rozborzu. Dnia 12 maja 2002 r., ks. bp Adam Szal poświęcił plac pod budowę kościoła, a 9 lipca 2002 r. Starosta Przeworski wydał pozwolenie na budowę świątyni. Projekt Kościoła opracowali architekci z Krosna: Państwo Gabriela i Janusz Hanusowie, a projekt Konstrukcji Pan mgr inż. Kazimierz Karp. Prace budowlane rozpoczęto 29 sierpnia 2002 r. Kierownikiem budowy został Pan Tadeusz Kisiel, Majstrem Pan Franciszek Fornal, Inspektorem nadzoru Pan Kazimierz Karp. W roku 2003 zawiązał się nowy Komitet Budowy, którego przewodniczącym został Pan Franciszek Uchman.

Abp. Józef Michalik, Dekretem z dnia 16 czerwca 2005 roku nową jednostkę kościelną, w postaci Rektoratu przy kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej, mianując Ks. dra Jana Gołąb jej Rektorem.  Po tych decyzjach z prac zrezygnowali kierownik budowy i inspektor nadzoru.

W związku z tym, nowym kierownikiem budowy został Pan Wacław Kałamarz z Grzęski, inspektorem nadzoru Pan Stanisław Surmiak z Przeworska, a Majstrem Pan Piotr Półtorak z Rozborza. Wszyscy pracowali bez pobierania wynagrodzenia, z wielką życzliwością dla naszej wspólnoty.

Dnia 17 kwietnia 2006 r. Ks. Abp Józef Michalik dokonał aktu wmurowania Kamienia Węgielnego budującego się kościoła, a dekretem z dnia 29 grudnia 2006 r. ustanowił Parafię p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu, mianując Ks. dra Jana Gołąba jej pierwszym proboszczem.. Te wydarzenia sprawiły, że wierni Rozborza poczuli, że chcą i mogą mieć własną świątynię i parafię.

Przełożyło się to na ogromne zaangażowanie Rady Parafialnej, Rejonowych i wszystkich parafian w budowę świątyni, zarówno przez składanie ofiar, jak też udział w pracach przy budowie. To w tym czasie Państwo Janina i Mieczysław Słomowie, z Rozborza, przekazali 36 tys. zł. na ołtarz, ambonkę, chrzcielnicę i żyrandol. Natomiast Państwo Emilia i Stanisław Hołyszowie z Rozborza zafundowali i wykonali ogrzewanie kościoła (40 tys. zł.). Ołtarze Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa wykonali Państwo Dorota i Józef Powroźnikowie z Przeworska, a ołtarz, ambonkę i chrzcielnicę Pan Marek Zygmunt z Białobok.

Budowę kościoła wsparli swoimi ofiarami wierni i proboszczowie ponad 20 parafii diecezji, do których udawali się Rejonowi wraz z duszpasterzem, z cegiełkami na budowę kościoła.

Dnia 15 czerwca, Anno Domini 2008, J. E. Ks. Abp. Józef Michalik, przez uroczysty Akt Dedykacji, dokonał Konsekracji nowo wybudowanej świątyni p.w. Matki Bożej Fatimskiej, ustanawiając drugim patronem świątyni i parafii Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P.